REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Sklep Internetowy gshpolska.pl działający pod adresem www.gshpolska.pl prowadzony jest przez GSH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000277165, NIP: 525-241-24-95, REGON: 140973027 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000.00 zł.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Definicje:

1) Sklep Internetowy lub Sklep: dostępna pod adresem internetowym www.gshpolska.pl usługa, umożliwiającą dokonywanie zakupów towarów z aktualnej oferty handlowej Sprzedającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Sprzedający: podmiot prowadzący Sklep Internetowy, tj. GSH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000277165, NIP: 525-241-24-95, REGON: 140973027 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000.00 zł.
3) Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym.
4) Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5) Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupu Produktu, oferowanego do sprzedaży przez Sklep Internetowy.
6) Konsument: osoba fizyczna, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą; osoba fizyczna, która przy Zamówieniu Produktu zażądała doręczenia faktury VAT, podając numer identyfikacji podatkowej, jest uważana za podmiot, nie będący Konsumentem.
7) Dni robocze: wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8) Czas realizacji Zamówienia: czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania na adres wskazany przez Klienta lub czas, kiedy Zamówienie będzie skompletowane i przygotowane do odbioru osobistego przez Klienta.
9) Konto Klienta: baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta Zamówień.
10) Koszyk: element Sklepu Internetowego przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego Zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
11) Zamówienie: wysłanie formularza udostępnionego w ramach Sklepu Internetowego, określającego Produkty w podanej cenie, zamówione przez Konsumenta zgodnie z poniższym Regulaminem. Zamówienie przesłane Sprzedającemu stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
12) Przelew online lub Przelew: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A., krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790.
13) Karta płatnicza - karta Visa lub Mastercard: każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
14) Opłata za pobraniem: płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera.

2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest:

1) Połączenie z siecią Internet;
2) Przeglądarka Internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
3) Aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Przez złożenie Zamówienia na określony Produkt Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.
4. Złożenie Zamówienia następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu i jego zatwierdzenie.
5. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty kupna, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na warunkach podanych w opisie Produktu oraz na warunkach niniejszego Regulaminu.
6. Zamówienia mogą być składane całodobowo, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele i święta, będą przygotowywane do wysyłki w najbliższym dniu roboczym.
7. W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa (awaria systemu informatycznego, błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu), Sprzedający może zaproponować Klientowi:

1) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
2) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia, Sprzedający dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

III. CENY, PROMOCJE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceną wiążącą dla Sprzedającego i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
3. Ceny podane przy Produktach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są na końcu Zamówienia, które pokrywa Klient. Koszt dostawy może się zmieniać w zależności od formy płatności lub akcji promocyjnych obowiązujących w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie o którym tu mowa, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Sklep akceptuje następujące formy płatności za złożone Zamówienia:

1) Przelew na wskazany przez Sklep numer konta bankowego
2) Opłata za pobraniem
3) Karta płatnicza/kredytowa za pośrednictwem systemu Dotpay S.A.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawa zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
8. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówione Produkty, pozostają one własnością Sprzedającego.
9. Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, że jest uprawniony do używania Karty płatniczej, konta lub innej formy płatności z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów zakupu Produktów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących realizacji płatności przed dostarczeniem Produktu.
10. Dla Zamówień o wartości do 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) formą płatności jest Przelew na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, płatność Kartą kredytową/płatniczą, lub gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki w przypadku opłaty za pobraniem.
11. Dla Zamówień o wartości powyżej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), formą płatności jest Przelew na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, bądź płatność Kartą kredytową/płatniczą.
12. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę lub odwrotnie.
13. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem z adresu podanego przy rejestracji lub wskazanego przy składaniu Zamówienia), nadpłacona kwota może zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym Zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
14. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry (Przelew bankowy, płatność Kartą kredytową/ płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay S.A.), Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy. Przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 3 dni roboczych w przypadku wpłacenia pieniędzy poprzez przelew bankowy albo – jeżeli płatność nastąpiła za pośrednictwem systemu Dotpay S.A. – zwrot nastąpi również za pośrednictwem tego systemu w terminie 7 dni roboczych.


IV. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówione Produkty są wysyłane pod adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Aktualne stawki opłat określone są w formularzu Zamówienia i dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostawy dla paczek krajowych o wadze do 30 kg wynosi 15,00 zł (dwadzieścia złotych).
3. W przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy jest indywidualnie uzgadniany z obsługą Sklepu.
4. Wysyłki Produktów dokonywane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.
5. Standardowy czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały dostarczone w powyższym terminie.
6. W przypadku opóźnienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym opóźnieniu dostarczenia przesyłki, gdyby takie miało wystąpić. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta GSH Polska w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.
8. Sprzedający wystawia fakturę VAT na podstawie danych przesłanych przez Klienta.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji Zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej, producentów produktów).
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.


V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sklepu lub adres e-mail: bok@gshpolska.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady, numer zamówienia oraz oznaczenie Klienta; w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, w przypadku osób prawnych: nazwę firmy, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
3. Reklamowany Produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: GSH Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
5. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Sklep nie przyjmuje zwrotów Produktów za pobraniem. Klient musi pokryć koszty dostarczenia Produktu do Sklepu we własnym zakresie.
7. Zwrot należności za reklamowany Produkt nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego Produktu. Koszty te ponosi Klient, chyba że z ustaleń ze Sklepem wynika coś innego.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w ciągu 2 dni od daty odbioru Produktów. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu), zobowiązany jest sporządzić przy odbiorze przesyłki protokół reklamacyjny i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sprzedającego. Klient ma obowiązek zachować wszelkie dowody potwierdzające fakt uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu (opakowanie, karton etc.). Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w VI.11.) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument powinien w wyznaczonym w pkt VI.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres: GSH Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa bądź przesłać na adres e-mail: bok@gshpolska.pl
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt VI.1 na wskazany powyżej adres, e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczania o którym mowa w pkt VI.2-5 – zwrócić Sprzedającemu Produkty na wskazany adres: GSH Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa. Przed odesłaniem Produktów Konsument jest zobowiązany poinformować Sklep o tym fakcie.
5. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktów na wskazany w pkt VI.4 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Produktów, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze przesyłkę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed upływem tego terminu.
6. Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu w postaci paragonu lub faktury VAT.
7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Koszty odesłania Produktu oraz cena usług dodatkowych wykonanych na życzenie Klienta, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Sprzedający nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty związane z takimi przesyłkami.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku dokonania zwrotu Produktu, który z uwagi na całkowite lub częściowe zużycie zawartości opakowania utracił wartość handlową, Sprzedającemu przysługuje prawo potrącenia z wierzytelności Konsumenta o zwrot płatności związanej z zakupem Produktu, wzajemnej własnej wierzytelności Sprzedającego o naprawienie szkody, polegającej na pozbawieniu (w całości bądź w części) wartości handlowej Produktu.
13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

VII. WARUNKI GWARANCJI

1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru, dystrybutora lub Sklep.
2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).
3. W przypadku gwarancji wystawionej przez Sklep, uprawnienie wynikające z gwarancji jest realizowane zgodnie z przyjętymi w niej zasadami.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES

1. Przy złożeniu Zamówienia/założeniu konta, dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedający tj. firma GSH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

• realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
• obsługi reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
• rejestracji Konta Klienta,
• w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (po wyrażeniu zgody),
• w związku z korespondencją mailową,
• dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

3. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. nr 133 poz. 1182 ze zm.).
4. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich aktualizacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: bok@gshpolska.pl, przy czym prośba ta musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Sprzedający informuje, że przekazywanie wszelkich danych Klienta do Sklepu odbywa się w sposób bezpieczny przy pomocy certyfikatu SSL.
8. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował zbiór w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies/ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
5. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Sprzedającego. Ze względu na niezależne od Sprzedającego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedający nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
6. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za skutki zakłóceń lub niemożności korzystania ze Sklepu Internetowego wynikłe z siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich lub niekompatybilności urządzenia Klienta z infrastrukturą Sklepu Internetowego.
7. Zdjęcia produktów znajdujących się w Sklepie są jedynie przykładowe. Należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.
8. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
9. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
10. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom bez wcześniejszego informowania o jego zmianach. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiany Regulaminu nie mają skutku w odniesieniu do zamówień złożonych przed ich wejściem w życie.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.


insta

@gsh_polska